• otevřené partnerství - školu jako model demokratického společenství, zdravé učení (smysluplné a přiměřené)
  • respektování individuality žáka, péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
  • přátelskou atmosféru školního života
  • dobré partnerské vztahy mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodiči
  • výchovu žáků k samostatnosti a odpovědnosti, nezávislosti a tvořivosti
  • výchovu ke vzájemné pomoci, práci v týmu
  • výchovu proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
  • uspokojování potřeb uznání, úspěšnosti, místa ve skupině
  • aktivitu v oblasti prevence návykových látek
  • moderní vybavení ICT ve všech třídách

Copyright ZŠ Vrbátky © 2016. All Rights Reserved.